การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2566

วัตถุประสงค์  ดังนี้

1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุ

2. เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ สามารถปรับตัวและดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมในสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะ อาชีพ และความรู้ที่เหมาะสม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

วันจันทร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว นายชัยอนันต์  กรางชณีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ประธานกรรมการพร้อมด้วย รองนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ ภายในเขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/แก้ไข ครั้งที่ 3/2565

       

1. ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม

                  การมีส่วนร่วมในการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/แก้ไข ครั้งที่ 3/2565

                2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

                  มีผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 ประกอบไปด้วย นายชัยอนันต์  กรางชณีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ประธานกรรมการพร้อมด้วย รองนายก อบต. สมาชิกสภา อบต. ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการ ภายในเขตพื้นที่

               3. ผลจากการมีส่วนร่วม

                 การที่จะนำแผนงาน/โครงการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการจัดทำแผนการดำเนินงานที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาร นั้น เพื่อทราบถึงกิจกรรมพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ ฉะนั้น แผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารที่ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

               4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน 

                องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้นำผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/แก้ไข ครั้งที่ 3/2565 เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติม และทราบถึงวัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำการดำเนินงาน ประโยชน์  ของแผนการดำเนินงาน เพื่อดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อตอบสนองและเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่