หน้าแรก

นายชัยอนันต์ กรางชณีย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

โทร.088-672-5704

นางธันยทรัพย์ อิ่มพรมราช

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

โทร. 093-823-3275

ประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ จาก ระบบ E-GP ของ กรมบัญชีกลาง (อบต.งิ้ว จ.นครราชสีมา)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน

ประกาศราคากลาง

ประกาศผู้ชนะ

หนังสือราชการต่างๆ