ข้อบัญญัติ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ข้อบัญญัติฯการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 2563

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เรื่อง การควบคุมตลาด 2563

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567