มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมในปีที่ผ่านมา

2.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินในปัที่ีผ่านมา

3.ขออนุมัติดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน

4.ระเบียบวาระการประชุม

5.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

6.รายงานการประชุม

7.รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุรธรรมและความโปร่งใส-2565

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส2566

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม