กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหารท้องถิ่น และการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

               หลักการและเหตุผล      

การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุกวิกฤติของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่สำคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดีซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมโดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริหารสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด                     ต่อประชาชนและต่อประเทศชาติ

               วัตถุประสงค์

1. เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว                     มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง ในการดำเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ

2. เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้รับการพัฒนาจิตใจและพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณเกิดความสำนึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชนและประเทศชาติ สร้างจิตสำนึกในการกระทำความดี รู้จักการให้การเสียสละ และการบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน

3.เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วในการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และธรรมาภิบาล

4. เพื่อให้ประชาชนร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ

                 กลุ่มเป้าหมาย

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว พนักงานส่วนตำบลงิ้ว   และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วและประชาชนในพื้นที่

                 วิธีการดำเนินงานโครงการ

จัดให้มีการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทาง คือ

1. การจัดกิจกรรมการปฏิญาณตนในการที่ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม โดยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว พนักงานส่วนตำบลงิ้ว พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

2. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม อยู่รวมกันในสังคมอย่างผาสุก เช่น การทำความสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ เช่น วัด โรงเรียน เป็นต้น

3. ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ

                 ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – เมษายน 2565 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา หรือ การจัดกิจกรรมนอกสถานที่

                 งบประมาณ

– ไม่มี –

                ผู้รับผิดชอบ

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว

                ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน     ตำบลงิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่และการรณรงค์การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตามโครงการ

                ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล                   และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ที่ได้มีความตระหนัก เข้าใจในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และไม่ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และสามารถประยุกต์ใช้หลักในการปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม

2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล                   และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วที่ได้เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจและมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสำนึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละ การช่วยเหลือแบ่งปัน เสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน