การพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในวาระที่ 1 ขั้นรับหลักการแห่งร่างฯ