หมวดหมู่: กิจกรรม/โครงการ

รับมอบใบประกาศนียบัตรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี