การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

แผนความก้าวหน้าใสนสายอาชีพ

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

การประชาสัมพันธ์โอนย้าย

การสรรหาและการคัดเลือก

นโยบายและแผนการการบริหารทรัพยากรบุคคล

ประกาศนโยบายความปลอดภัย-อาชีวอนามัยฯ

ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกฯ

ประกาศหลักเกณฑื-และวิธีการประเมินผลการปฏ

ประกาศอนุกรรมการการสรรหาพนักงานส่วนตำบล

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการบริหารงานบุคคล