การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


3.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมในปีที่ผ่านมา

7.รายงานการวิเคราะห์การประเมินคุรธรรมและความโปร่งใส-2565

หนังสือเวียนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการประเมินคุณธรรม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 2566

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรม