รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565