เดือน: กันยายน 2565

ศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว ประจำปีงบประมาณ 2565